Έργο UNISECO

Έργο UNISECO UNderstanding and Improving the Sustainability of agro-ECOlogical farming systems in the EU

Στόχος του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου UNISECO είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των αγρο-οικολογικών πρακτικών στα γεωργικά συστήματα στην ΕΕ.

Το έργο επιδιώκει να ενισχύσει την αειφορία των γεωργικών συστημάτων στην ΕΕ με την από κοινού δημιουργία καινοτόμων και δοκιμασμένων στην πράξη στρατηγικών και κινήτρων για την προώθηση βελτιωμένων αγρο-οικολογικών προσεγγίσεων.

Συμμετοχικές μελέτες περιπτώσεων σε 15 χώρες ελέγχουν τα μεθοδολογικά εργαλεία του UNISECO και αξιολογούν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις των καινοτόμων στρατηγικών και κινήτρων για την προώθηση των αγρο-οικολογικών πρακτικών τόσο στο επίπεδο της εκμετάλλευσης όσο και στο επίπεδο της περιοχής μελέτης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo 773901 για την περίοδο 1/5/2018 - 30/4/2021.

Στο UNISECO συμμετέχουν 18 Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και κοινωνικοί εταίροι από 15 χώρες της Ευρώπης.

Εταίροι:

 • Thuenen Institute of Farm Economics (Germany)
 • Consiglio per la ricerca in agricoltura a l´analisi dell´economia agrarian, (Italy)
 • Agricultural University of Athens (Greece)
 • Universität für Bodenkultur (Austria)
 • The James Hutton Institute (United Kingdom)
 • University of Aberdeen (United Kingdom)
 • Institut Superieur D’Agriculture Rhone Alpes (France)
 • Baltic Environmental Forum Latvia (Latvia)
 • Baltic Environmental Forum Lithuania (Lithuania)
 • Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Switzerland)
 • Geonardo (Hungary)
 • Luonnonvarakeskus (Finland)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (Sweden)
 • Gestion Ambiental de Navarra (Spain)
 • Asociatia WWF Programul Dunare Carpati Romania (Romania)
 • Ustav Zemedelske Ekonomiky a Informaci (Czech Republic)
 • European Landowners Organization (Belgium)
 • Bioinstitut (Czech Republic)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Βλάχος, Επίκ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://uniseco-project.eu/