Έργο Ο σοφός γεωργός - Erasmus+

Έργο «Ο σοφός γεωργός: Διασυνδέοντας τις γενεές των γεωργών στην ψηφιακή εποχή»

Διάρκεια έργου: 09/2019-08/2021

Περισσότερες πληροφορίες: http://wisefarmer.eu

Ο άμεσος στόχος του έργου είναι να φέρει μαζί τις νεότερες και τις μεγαλύτερες γενιές γεωργών σε ένα κοινό πρόγραμμα για την ανταλλαγή γνώσεων και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ευκαιρίες μάθησης, διευκολύνοντας την υποστήριξη και τη συνεχή συνεργασία για την απόκτηση βελτιωμένων ικανοτήτων που αφορούν από τη μία πλευρά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και από την άλλη πλευρά στις βασικές γεωργικές πρακτικές που βασίζονται στην τοπική γνώση. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί έχουν τοπικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ οι νεώτεροι γεωργοί είναι πιο προχωρημένοι στη χρήση ψηφιακών συσκευών, αλλά παράλληλα δεν τις αξιοποιούν ειδικά για τη γεωργία, καθώς η απόκτηση τοπικής "αργής" γνώσης απαιτεί πολύ χρόνο.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας μάθησης σε διάφορα επίπεδα. Η μάθηση από συναδέλφους (ομότιμους) - δεδομένου ότι οι γεωργοί αποτελούν την κύρια και πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τους άλλους γεωργούς - και η συν-δημιουργία γνώσης μπορεί να δώσει στις δύο γενιές γεωργών την ευκαιρία να μάθουν ανά δύο (ανά ζεύγη) και, κάνοντας εξειδικευμένες ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων. να υπερβούν τα υφιστάμενα εμπόδια συμβουλεύοντας ο ένας τον άλλον. Έτσι, οι δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων μπορούν να μεταφερθούν με επιτυχία στο τοπικό πλαίσιο καθώς συνδέονται και συνδυάζονται με τις γνώσεις των τοπικών γεωργών.

Τα αποτελέσματα του έργου θα αποδείξουν τη βιωσιμότητα της προσέγγισης και της μεθοδολογίας ως μίας από τις πιθανές τεχνικές για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στη γεωργία και τον αγροτικό τομέα. Η εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο χάραξης πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, ιδίως από τους νέους, η διαδοχή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η προσέλκυση νεοεισερχομένων στις γεωργικές δραστηριότητες και η εισαγωγή των ψηφιακών καινοτομιών με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το έργο θα επιτύχει τα αποτελέσματά του διαμέσου πέντε ενεργειών-παραδοτέων:

  • την έρευνα με στόχο την ανάλυση των περιφερειακών αναγκών και την εκτίμηση της γνώσης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα,
  • την ανάπτυξη μεθοδολογίας και περιεχομένου για το πρόγραμμα εκμάθησης και της τεχνικής της συσχέτισης για τη διαδικασία επιλογής των ζευγαριών καθοδήγησης,
  • τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας που παρέχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λειτουργίες, συλλέγει καλές πρακτικές και παρουσιάζει νέα ψηφιακά εργαλεία (κατάλληλα για την περιοχή) και υποστηρίζει μορφές επικοινωνίας που επιτρέπουν τη συνεχή ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, χρησιμοποιώντας κινητές και επιτραπέζιες συσκευές,
  • την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος μάθησης στη Σερβία και την Ουγγαρία,
  • την εκτεταμένη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου αξιοποιώντας πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και δημοσιεύοντας ψηφιακό εγχειρίδιο με τίτλο "To Ευρετήριο του Έξυπνου Γεωργού".

Ομάδες-στόχοι: Γεωργοί, γεωργικοί σύμβουλοι

Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβακία

Χώρες-στόχοι: Ουγγαρία, Σερβία