Έργο Agridemo FtF

Έργο: «AgriDemo-F2F - Οικοδομώντας μια διαδραστική (AgriDemo-Hub) κοινότητα γεωργικών επιδείξεων: ενισχύοντας τη μάθηση μεταξύ γεωργών»
 

Περίοδος προγράμματος: 2,5 χρόνια, έναρξη την πρώτη Ιανουαρίου 2017
Χρηματοδότηση: Horizon 2020- το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία
Προϋπολογισμός: 151117,5€
Ιστότοπος  έργου: https://agridemo-h2020.eu

Εταίροι
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN
VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO), Belgium
2. ASSOC CHAMBRES AGRICULT ARC ATLANTIQUE (AC3A), France 
3. UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE LBG (CCRI), United Kingdom
4. AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (AUA), Greece
5. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC), Spain,
6. TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY (TEAGASC), Ireland, 
7. ZUIDELIJKE LAND- EN TUINBOUWORGANISATIE VERENIGING (ZLTO), Netherlands
8. BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS (BIOSENSE), Serbia
9. SEGES PS (SEGES), Denmark
10. OSTERREICHISCHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH (AGES), Austria
11. EUROPEAN LANDOWNERS ORGANIZATION (ELO ASBL), Belgium
12. FEDERACION EFA GALICIA (EFA Galicia), Spain 
13. IDEELLA FORENINGEN ODLING I BALANS MED FIRMA ODLING I BALANS (OiB), Sweden
14. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE (CDR), Poland
 

Σχετικά με το έργο «AgriDemo-F2F - Οικοδομώντας μια διαδραστική (AgriDemo-Hub) κοινότητα Γεωργικών Επιδείξεων: ενισχύοντας τη μάθηση μεταξύ γεωργών»

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος Agridemo FtF είναι η ενίσχυση της μάθησης μεταξύ των γεωργών (γεωργός με γεωργό) στο πλαίσιο των εμπορευματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ο παραπάνω σκοπός θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων γενικότερων στόχων.
1) Την κατανόηση του ρόλου και της συμβολής επιδεικτικών αγρών, που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εφαρμογή των επιστημονικών ευρημάτων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων της γεωργίας στις αγροτικές κοινότητες
2) Με βάση αυτή την κατανόηση, τη σύνθεση και διάδοση στους ενδιαφερόμενους-χρήστες καλών πρακτικών και εργαλείων για την οργάνωση μαθησιακών γεγονότων μεταξύ γεωργών 
3) Τον προσδιορισμό και την υποστήριξη ευκαιριών για την ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων: i) μέσω της κοινοπραξίας του έργου η οποία θα οικοδομήσει ένα διαδικτυακό κόμβο (Agridemo-Hub) και κοινότητα, και ii) μέσα από το ευρύτερο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) αλλά και των πολιτικών ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου.