Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755

Έργο 3.0: «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος Aγροτικής Eκπαίδευσης στην Αττική»

Δράση: «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 (με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από Εθνικούς Πόρους και το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και ¨Ένταξης 2014-2020).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες, πρόσφυγες, 15-18 ετών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας του Ν. Αττικής (Σχιστού και Σκαραμαγκά), με στόχο να ενεργοποιηθούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην καλλιέργεια καλλωπιστικών, κηπευτικών και αρωματικών φυτών, μεταξύ αυτών και ειδών με εδώδιμη χρήση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από Εθνικούς Πόρους και το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 100 ωρών και διεξάγεται στο πάρκο Τρίτση. Η εκπαίδευση ξεκίνησε από την προετοιμασία του εδάφους έως και την τελική συγκομιδή ή και μεταφύτευση του φυτικού υλικού στις οριστικές θέσεις εγκατάστασης και ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχει δημιουργηθεί παρτέρι καλλωπιστικών και  αρωματικών φυτών, καθώς και λαχανόκηπος στο Πάρκο, ενώ καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικά είδη διατέθηκαν στα δύο κέντρα φιλοξενίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχει τακτικό προσωπικό του ΓΠΑ και έκτακτοι συνεργάτες.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Παπαφωτίου

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου,

mpapaf@aua.gr, τηλ. 210 5294555

 

Υπεύθυνος Συντονισμού: Δρ. Κ. Μπερτσουκλής,

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου,

kber@aua.gr, τηλ. 210 5294558