Νόμοι

 

 • ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
 • ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-8-2012 τ. Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.».
 • ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
 • ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/ 11-2-2014 τ. Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
 • ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ. Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
 • ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ. Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
 • ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/8-12-2014 τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
 • ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 • ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-7-2016 τ. Α΄) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
 • ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/6-9-2016 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 • ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/21-10-2016 τ. Α΄) Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.
 • ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017 τ. Α') Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
 • Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β') «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.».
 • ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30-5-2017 τ. Α') «Παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ».
 • ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚYΚΛΙΟΣ- 144363/Ζ1/1-9-2017: Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017
 • Β 3225/2017«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114).»