Πραγματοποίηση διημερίδας για την Κτηνοτροφία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02 Ιουλ 2024

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024,  στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η εκπαιδευτική διημερίδα με τίτλο «Στρατηγικές Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής στην Κτηνοτροφία». Η διημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο  του έργου «LIVECLIC – Sustainable Adaptation of Livestock Production to Climate Change» με Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Ελλάδα, τον Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωσήφ Μπιζέλη. Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ Capacity building in Higher Education.

O Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Καθηγητής απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη της διημερίδας, στην οποία συζητήθηκαν θέματα σχετιζόμενα με τη σύγχρονη πρόκληση που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία  στην κλιματική κρίση και σε ποιο βαθμό η κτηνοτροφία μπορεί να μετριάσει τη συνεισφορά της στις ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες εν δυνάμει συνεισφέρουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο συντονιστής του έργου LIVECLIC – Sustainable Adaptation of Livestock Production to Climate Change κ. David Arney, Καθηγητής του Estonian University of Life Sciences, παρουσίασε διεξοδικά τους στόχους του προγράμματος και λεπτομέρειες σχετικές με την υλοποίησή του. Οι ομιλητές που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διημερίδα, αναφέρθηκαν σε θέματα άμεσα συνδεδεμένα με τις δράσεις μετριασμού των εκπομπών αερίων από την κτηνοτροφία με ιδιαίτερες αναφορές σε  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής της Μεσογείου, όπως η  Ιταλία, η Ελλάδα, η Τυνησία και το Μαρόκο.

Επίσης, ιδιαίτερη μνεία έγινε από τους συμμετέχοντες στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, όσον  αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, την κυκλική οικονομία στην κτηνοτροφία, τις μεθοδολογίες εκτίμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην κτηνοτροφία, σε παραδείγματα δράσεων μετριασμού σε διάφορους κτηνοτροφικούς κλάδους, στην παρουσίαση της εκτατικής εκτροφής αυτόχθονων φυλών βοοειδών, στη χρήση σύγχρονων εργαλείων γενετικής, ως μέσο αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών από την κτηνοτροφία, καθώς και στη σημασία της φυσικής επιλογής στη μακρόχρονη προσαρμογή των αγροτικών ζώων στις μεταβολές του κλίματος.

Όλοι οι συμμετέχοντες  διετύπωσαν τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με την έλλειψη βασικών αντιπροσωπευτικών παραμέτρων και δεδομένων για την Ελλάδα, που θα συμβάλλουν στην ακριβέστερη αποτύπωση  της συνεισφοράς της ελληνικής κτηνοτροφίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την τεράστια σημασία της προσφοράς των παραγωγικών συστημάτων στην κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σε κτηνοτροφικά προϊόντα, την αναγκαιότητα ορθολογικής λήψης στρατηγικών μέτρων από την πολιτεία προς όφελος της κτηνοτροφίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σύγχρονες προκλήσεις και τέλος την αναγκαιότητα της ενημέρωσης και της κατάρτισης σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τον κλάδο.   

Στην ημερίδα συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες  που σχετίζονται με τον κτηνοτροφικό κλάδο, όπως κτηνοτρόφοι, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, γεωπόνοι-ζωοτέχνες καθώς και φοιτητές.

Συνημμένα: