Κορυφαία διάκριση για το ολοκληρωμένο σύστημα δακοκτονίας OliveFlyNet

Ημερομηνία: 
Τρίτη 13 Μαρ 2018

Η πρόταση με τίτλο: «OliveFlyNet: Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Θέσης για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς» κατατάχθηκε στην τρίτη θέση στον πρώτο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Olive Challenge, που διοργάνωσε η Λέσχη Φίλων Ελαιόλαδου ΦΙΛΑΙΟΣ. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να επιλεχθούν οι καλύτερες προτάσεις - ιδέες για την δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων και τη σύνδεση της παραγωγής ελαιόλαδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον πρωτογενή, δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα. Οι προτάσεις που διακρίθηκαν θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, όπου θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε  πρόγραμμα επώασης για την επιχειρηματική ανάπτυξη της ιδέας τους. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει δράσεις δικτύωσης με την αγορά και διερεύνησης δυνατοτήτων χρηματοδότησης με στόχο την υλοποίηση των ιδεών τους. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει ότι το σύστημα OliveFlyNet έχει τις προϋποθέσεις για να εισέλθει στην φάση της εμπορικής ανάπτυξης και αξιοποίησης.

Το OliveFlyNet μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο πολυμεσικών δεδομένων (εικόνας και μικροκλιματικών δεδομένων) από τον ελαιώνα σε κεντρικό εξυπηρέτη, με στόχο την αυτόματη αναγνώριση – καταμέτρηση των ατόμων του δάκου. Δημιουργεί χάρτες έντασης ψεκασμού, προκειμένου να εφαρμοστούν αλγόριθμοι λήψης απόφασης, σχετικοί με τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο των καθοδηγούμενων από το σύστημα μέσω GPS, στοχευμένων ψεκασμών. Οι προσφερόμενες Διαδικτυακές συνδρομητικές υπηρεσίες, όπως: Ψηφιοποίηση ελαιώνων, Διάθεση-τοποθέτηση-λειτουργία η-παγίδων, Καταμέτρηση δάκων, Επικινδυνότητα προσβολής (χάρτες έντασης ψεκασμού), Διενέργεια δειγματοληψιών, Παρακολούθηση μετεωρολογικών συνθηκών ελαιώνων, Καθοδήγηση ψεκασμών, και Ιχνηλασιμότητα ψεκασμών. Πρόκειται για ένα διεθνώς καινοτόμο σύστημα που στηρίζεται στις υπηρεσίες επίγνωσης της ης θέση. Έχει εφαρμοστεί στην πράξη, έχει λειτουργήσει και έχει αξιολογηθεί με πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα.

Περισσότερα...