Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βασικός εταίρος στο έργο LIVECLIC – Βιώσιμη Προσαρμογή της Κτηνοτροφίας στην Κλιματική Αλλαγή.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01 Δεκ 2022

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βασικός εταίρος του έργου LIVECLIC – Βιώσιμη Προσαρμογή της Κτηνοτροφίας στην Κλιματική Αλλαγή.

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του έργου LIVECLIC – Βιώσιμη Προσαρμογή της Κτηνοτροφίας στην Κλιματική Αλλαγή. Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια 30 μήνες με ημερομηνία έναρξης 1 Νοεμβρίου 2021 και λήξη 30 Απριλίου 2024, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+  και επικεντρώνεται στην κλιματική αλλαγή και τα μέτρα περιορισμού αυτής. Το έργο LIVECLIC με Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Ελλάδα τον κ. Ιωσήφ Μπιζέλη, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως στόχο την παροχή κατάρτισης σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τομέα, οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν έλλειψη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και σε καταναλωτές που θα πρέπει να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές και τις καταναλωτικές τους συνήθειες με όρους οικολογίας.

            Ειδικότερα, το έργο LIVECLIC – Βιώσιμη Προσαρμογή της Κτηνοτροφίας στην Κλιματική Αλλαγή, απευθύνεται σε αγρότες του τομέα της ζωικής παραγωγής, μέλη συνεταιριστικών ενώσεων, υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και επαγγελματίες στον τομέα της αποθήκευσης, μεταφοράς και logistics, καθώς επίσης και σε  οργανώσεις καταναλωτών προκειμένου να επιτευχθούν δυνητικές αλλαγές συμπεριφοράς σε ατομικές προτιμήσεις και καταναλωτικές συνήθειες και γενικότερα στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

            Το LIVECLIC με την ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για την αναγκαιότητα σχεδιασμού μιας  βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, το LIVECLIC στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων συγκεκριμένων επαγγελματιών του αγρο-διατροφικού τομέα, καθιστώντας τους κρίσιμους παράγοντες της αλλαγής με την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών για την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών εταίρων. Οι αρμοδιότητες θα σχετίζονται κυρίως με τη βιώσιμη γεωργία, την κυκλική οικονομία και την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη προσαρμογή της κτηνοτροφίας και της αλυσίδας εφοδιασμού της στην κλιματική αλλαγή.

            Όλα τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη περιεχομένου εκπαιδευτικών μαθημάτων προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χωρών εταίρων και με βάση τις στρατηγικές και προτεραιότητες της ΕΕ, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές κάθε χώρας εταίρου σχετικά με τη βιώσιμη προσαρμογή της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, η υλοποίηση πιλοτικών εκπαιδευτικών μαθημάτων, όπως κατάρτιση και εργαστήρια δια ζώσης με ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση για συγκεκριμένους συμμετέχοντες π.χ. αγρότες σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές ή σε μικρά νησιά, θα συμβάλει με θετικό τρόπο στη βιώσιμη προσαρμογή της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή.

            Οι εταίροι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:  Eesti Maaulikool (Estonia), Agricultural University of Athens (Greece),   Creative Thinking Development (Greece),  CO & SO-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarieta'-Consorzio di Cooperative Sociali-Societa' Cooperattiva Sociale (Italy), Genista Research Foundation (Malta), Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II (Morocco), University of Sousse (Tunisia), Universita Degli Studi di Torino (Italy).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://liveclic.emu.ee/liveclic/about-liveclic/

Συνημμένα: