Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20 Μάιος 2024

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος” διάρκειας 70 διδακτικών ωρών -1,5 μηνών- (2,8 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση) μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης της Γεωπληροφορικής, των επιλογών και των πλεονεκτημάτων των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και των γεωχωρικών πληροφοριών και εφαρμογών τους για την άσκηση της γεωργίας και την διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν στις γεωχωρικές ψηφιακές τεχνολογίες, στην καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα εδάφους – κλίματος – καλλιέργειας (αισθητήρες εδάφους κλίματος και βλάστησης, εφαρμογές καταγραφής, ΣμηΕΑ) καθώς στη διαχείριση – χρήση της παραγόμενης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακά γεωχωρικά παρατηρητήρια).

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι:

  • Εκπαίδευση Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων και Περιβαλλοντολόγων στις βασικές έννοιες και αρχές του GIS, όπως οι γεωγραφικές πληροφορίες, οι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, οι χωρικές αναλύσεις και οι γεωεπεξεργασία.
  • Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες τεχνικές και εφαρμογές του GIS που σχετίζονται με αυτά τα πεδία (γεωργία, περιβάλλον).
  • Εκπαίδευση στην ανάλυση δεδομένων και την αξιοποίηση των εργαλείων GIS για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και για τη διαχείριση γεωργικών καλλιεργειών με μεθόδους “γεωργίας ακριβείας” και “ευφυούς γεωργίας”.
  • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όπως η ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας γεωγραφικών δεδομένων και η ικανότητα χρήσης εργαλείων GIS και τηλεπισκόπησης.
  •  

Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

  • Χρήση αισθητήρων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη συλλογή εδαφοκλιματικών δεδομένων καθώς και δεδομένων ανάπτυξης καλλιεργειών.
  • Χρήση Drones για τη συλλογή εικόνων σε καλλιέργειες και επεξεργασία των εικόνων.
  • Επίδειξη ολοκληρωμένων εφαρμογών από τη σχεδίαση μέχρι την υλοποίηση.

Περισσότερα…