Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 07 Μαρ 2019

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπεγράφη την 26η Φεβρουαρίου 2019 από τον Διευθυντή του ΙΝΕΒ, Δρ. ΚΏΣΤΑ Σταματόπουλο και τον Πρύτανη του ΓΠΑ Καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιο. Εκπρόσωποι των δύο Ιδρυμάτων για την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου ορίστηκαν ο Καθηγητής Νικόλαος Λάμπρου και ο Δρ. Παναγιώτης Μαδέσης από μέρους του ΓΠΑ και του ΙΝΕΒ, αντιστοίχως.

 

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η προαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των δύο Ιδρυμάτων αλλά και η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ειδικότερα, τα δύο Ιδρύματα θα συνεργαστούν σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος με αξιοποίηση των υποδομών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού έργου τους. Ειδικότερα, η επιστημονική συνεργασία μεταξύ ΙΝΕΒ και ΓΠΑ αναμένεται να παρέχει επιστημονική καινοτομία και να δημιουργήσει οφέλη για την βιώσιμη ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας στη χώρα (Εικόνα 1). Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση αλλά και προβολή της συμβολής των Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, αλλά και γενικότερα η υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων.

 

Όπως δήλωσαν ο Πρύτανης του ΓΠΑ και ο Καθηγητής Νικόλαος Λάμπρου αμέσως μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου «θεωρούμε μεγάλη ευκαιρία τη συνεργασία αυτή με το ΙΝΕΒ που είναι ένα από τα πλέον καταξιωμένα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας. Πιστεύουμε ότι η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, πέρα από τα αναμενόμενα πρακτικά οφέλη που θα επιφέρει, θα αποτελέσει την έναρξη μιας ευρύτερης παραγωγικής κοινής δράσης που θα οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα». Όπως σημείωσαν ο Διευθυντής του ΙΝΕΒ και ο Δρ. Μαδέσης, «η συνεργασία με το ΓΠΑ, ένα από τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια της χώρας, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίσημη πλέον συνέργεια των δύο Ιδρυμάτων με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής τους και ειδικότερα την προαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και τη γενικότερη ανάδειξη τους».