Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>>

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 22 Ιουν 2022

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>> οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακ. έτος 2009-2010 από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων υψηλής στάθμης στον πολυδιάστατο τομέα της Γαλακτοκομίας.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας (α) στους επιστημονικούς κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της Αναπαραγωγής, της Υγείας και της Διατροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων, (β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γάλακτος, ως εργαλεία για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων γάλακτος, και (γ) στις οικονομικές αρχές και στις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και των προϊόντων του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να καλύψει συνολικά την αλυσίδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων  (πρώτη ύλη – τεχνολογία – προϊόν), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αγροτικής οικονομίας και της αειφορίας.

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECDTS). Κατά το Α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Κοστολόγησης και Λήψης Αποφάσεων σε Επιχειρήσεις Γαλακτοπαραγωγής. Στο Β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα θα εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και των εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, και άλλους επιστήμονες θετικών επιστημών που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα παραπάνω πεδία. Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι 3500 ευρώ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε γίνονται δεκτοί και άλλοι πτυχιούχοι, που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιστημών Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8, άρ. 34 του ν.4485/2017.

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής.

Επιπλέον, την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να στείλετε και από το gov.gr

Ο Διευθυντής του Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Ιωάννης Πολίτης

Καθηγητής

Συνημμένα: