Πρόγραμμα "Εσωτερικός Έλεγχος" ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06 Νοε 2023

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο

«Εσωτερικός Έλεγχος»,

διάρκειας 54 διδακτικών ωρών,

το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη εκπαίδευση).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κανέλλος Τούντας (Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ).

 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης συστημάτων Εσωτερικού Έλεγχου. Αποσκοπεί επίσης στο να συμβάλει στην τεχνική κατάρτιση των εκπαιδευομένων για επιμέρους δραστηριότητες, με σκοπό να διενεργούν ολοκληρωμένους ελέγχους που θα προσθέτουν αξία, να σχεδιάζουν τις στρατηγικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών της διοίκησης ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου.

 

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής, την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και των προσφερόμενων υπηρεσιών, την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη γεωγραφική επέκταση τους, προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη των εταιρειών. Με τις παραπάνω εξελίξεις και αλλαγές στις οικονομικές δραστηριότητες αυξάνεται ταυτόχρονα και η πολυπλοκότητα όπως επίσης και οι οικονομικοί κίνδυνοι, καθιστώντας τον Εσωτερικό Έλεγχο σαν βασικό στοιχείο λειτουργίας των εταιρειών, προστατεύοντας παράλληλα την λειτουργία τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Συνεπώς, ο ελεγκτής πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες, επάρκεια και εμπειρία, προκειμένου να εκπληρώσει τις ευθύνες του.

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου συνδυάζει γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα πέρα από την θεωρία του εσωτερικού ελέγχου, είναι παράλληλα πρακτικό, δίνοντας έμφαση σε πραγματικές καταστάσεις που οι ενδιαφερόμενοι θα αντιμετώπιζαν και διαχειρίζονταν. Πραγματοποιούνται επίσης αναφορές βάσει βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης.

Τέλος, παρέχει σε βάθος γνώσεις, τεχνικές και μεθοδολογία, που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας, για να εφαρμόσει σύγχρονες και καινοτόμες στρατηγικές οργάνωσης και διαχείρισης.

Περισσότερα…