Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05 Ιουλ 2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των πρώην Τμημάτων Δασοπονίας & ΔΦΠ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τμημάτων Δασολογίας των Πανεπιστημίων, συναφών Τμημάτων πρώην Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων που θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος καθώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος πρώην Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, να υποβάλλουν αίτηση ταχυδρομικά  ή ηλεκτρονικά, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», Δημοκρατίας 3, 36100 Καρπενήσι, ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος

Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα. Ο χώρος υλοποίησης του Π.Μ.Σ. είναι το Καρπενήσι Ευρυτανίας, Τα μαθήματα για τα πρώτα δύο εξάμηνα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικολογία και Διαχείριση περιβάλλοντος» -“Master of Science in Ecology and Management of the Environment”.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι από 24 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 2019.  Αποτελέσματα 15/9/2019 ακολουθούμενα από τις εγγραφές των επιτυχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ κα Κ. Σκεπετάρη, Δημοκρατίας 3, 36100, Καρπενήσι, τηλ. 2237023282, φαξ 2237024035 , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://environment.aua.gr/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση environment@aua.gr