Παρουσίαση του κοινοτικού Προγράμματος SALSA (Horizon 2020) – «Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security» στην ΠΕ Ηλείας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08 Δεκ 2017

Τη Δευτέρα, 4.12.2017 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο της ΠΕ Ηλείας, ημερίδα που αφορούσε στο τετραετές (4.2016-3.2020) Κοινοτικό Πρόγραμμα Horizon 2020:

«SALSA – Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και συμμετείχαν σε αυτήν εκπρόσωποι ομάδων παραγωγών, εκπρόσωποι αγροτικών επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων, εκπρόσωπος του ΕΘΙΑΓΕ, η αναπτυξιακή εταιρεία Ηλείας-Ολυμπίας, ερευνητές, καθώς και ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Το ΓΠΑ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα, μαζί με 17 οργανισμούς από 10 Ευρωπαϊκά και 4 Αφρικανικά κράτη και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Evora, ICAAM της Πορτογαλίας  (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://www.salsa.uevora.pt/en/).

Κύριος στόχος του SALSA είναι η μελέτη της συμβολής των μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (μΓΕ) και των μικρών Επιχειρήσεων Τροφίμων (μΕΤ), στη διατροφική ασφάλεια (επάρκεια) σε 30 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), 25 από τις οποίες καλύπτουν την ΕΕ και 5 την Αφρική. Η Ελλάδα συμμετέχει με τις ΠΕ της Ηλείας, της Λάρισας και της Ημαθίας προκειμένου να αποτυπωθούν τα διατροφικά συστήματα που αφορούν στον Ελλαδικό χώρο και στις πιθανές διαφοροποιήσεις τους μεταξύ των ορεινών, των πεδινών και των αστικών περιοχών. Για κάθε ΠΕ έχουν επιλεγεί κάποια αντιπροσωπευτικά προϊόντα και μέσω ερευνών προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα ως προς την παραγωγή και την κατανάλωση τους.

Ειδικότερα, για την ΠΕ της Ηλείας τα προϊόντα ενδιαφέροντος που έχουν επιλεγεί είναι το ελαιόλαδο, τα πορτοκάλια, οι σταφίδες και οι πιπεριές για τουρσί. Μέχρι σήμερα έχουν αποτυπωθεί όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας κάθε ενός από τα ανωτέρω προϊόντα, από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέχρι τον τελικό καταναλωτή, οι μεταξύ τους σχέσεις και τα εμπλεκόμενα δίκτυα. Οι μΓΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα 3/4 του συνόλου των εκμ/σεων της ΠΕ Ηλείας και η συνεισφορά τους είναι πολύ σημαντική, π.χ. συμμετέχουν με 35% στη συνολική γεωργική απασχόληση, παράγουν τα 2/3 περίπου της συνολικής αξίας του ελαιολάδου, περισσότερη από τη μισή αξία πορτοκαλιών και τη μισή περίπου αξία της σταφίδας. Έχουν επίσης καταγραφεί και αναλυθεί πολύ αξιόλογες συλλογικές προσπάθειες με σημαντικά ευρήματα.

Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το αγροτοδιατροφικό σύστημα της Ηλείας, όπως π.χ. δυνατότητες αύξησης του ποσοστού των επώνυμων/τυποποιημένων προϊόντων, που τώρα πωλούνται σε χύμα μορφή, δυνατότητες παραγωγής και εξαγωγών μεγάλης ποικιλίας προϊόντων και σε χρονικές περιόδους που δεν εξάγουν οι ανταγωνιστές μας στις ίδιες με εμάς αγορές, ύπαρξη πιστοποιημένων προϊόντων, τα οποία είτε παράγονται σε ελάχιστες ποσότητες (π.χ. ‘ΠΓΕ Ελαιόλαδο Ολυμπία’), είτε δεν έχουν αναδειχθεί στο βαθμό που πρέπει (‘ΠΓΕ Σταφίδα Ηλείας’), ευκαιρίες διασύνδεσης των μΓΕ με τις τουριστικές αγορές της περιοχής, καθώς και με τον κλάδο της εστίασης, κ.ά. Επίσης, έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες μετρίασης των διατροφικών προβλημάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του Προγράμματος SALSA μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας επεξεργασμένης στρατηγικής για το αγροτοδιατροφικό σύστημα της ΠΕ της Ηλείας και τη βελτίωση της θέσης των μΓΕ και των μΕΤ μέσα σ’ αυτό.

Από το πρόγραμμα SALSA

Γραφείο επικοινωνίας

https://www.youtube.com/watch?v=gORSNsFQcBA&t=32s