ΜΠΣ: Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17 Σεπ 2021

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική"

 

του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις ακόλουθες τρείς κατευθύνσεις:

 

  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Γασπαράτος, Αν. Καθηγητής τηλ. 2105294095, email: gasparatos@aua.gr)

  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων.

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν. Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)

  • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση.

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Καλύβας, Καθηγητής τηλ. 2105294091, email: kalivas@aua.gr)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, καθώς και πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Γεωγραφίας ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 600 Ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών (1800 Ευρώ για τα τρία εξάμηνα του Π.Μ.Σ.).

Ο ανώτατος αριθμός Μ.Φ. που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις προαναφερόμενες τρείς κατευθύνσεις είναι τριάντα (30), δέκα (10) σε κάθε μια κατεύθυνση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, (νέα ημερομηνία παράτασης) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο ιστότοπο του Τμήματος (http://www.afp.aua.gr/?page_id=59), τον Υπεύθυνο Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κ. Αχιλλέα Αναστασίου (Tηλ. 210 5294044, 210 5294040, e-mail pms@aua.gr), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, κ. Μαίρη Φραγκίσκου (Tηλ. 210 5294122).