Η περαιτέρω ανάπτυξη του EU-CONEXUS εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29 Ιουλ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η περαιτέρω ανάπτυξη του EU-CONEXUS εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένα σημαντικό επίτευγμα προόδου προς την υλοποίηση του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το EU-CONEXUS – το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης, μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας, στόχων και επιτευγμάτων, ανταποκρίνονται με επιτυχία στο δεύτερο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνέχεια του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το EU-CONEXUS μεταξύ άλλων δεκαέξι Ευρωπαϊκών Συμμαχιών, προκειμένου  να συνεχίσει την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για τέσσερα ακόμη χρόνια. Τέσσερις νέες συμμαχίες επιλέχθηκαν για να ενταχθούν σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Το EU-CONEXUS με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο, Καθηγητή, ήδη αποτελούμενο από τα Πανεπιστήμια: Agricultural University of Athens (Ελλάδα) – AUA, La Rochelle Université (Γαλλία) – LRUniv, Πανεπιστήμιο Zadar (Κροατία) – UNIZD, La Universidad Católica de Valencia (Ισπανία) – UCV, Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία) – UTCB, Πανεπιστήμιο Klaipeda (Λιθουανία) – KU, διευρύνεται και μεγαλώνει την ευρωπαϊκή του οικογένεια, ως EU-CONEXUS Plus προσθέτοντας τρία ακόμα Πανεπιστήμια-εταίρους: Frederick University (Κύπρος) – FredU, Rostock University (Γερμανία) – UROS, South East Technological University (Ιρλανδία) – SETU, δημιουργώντας μία συμμαχία των εννέα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που μοιράζονται το ίδιο όραμα.

Το EU-CONEXUS Plus στοχεύει στον θεσμικό μετασχηματισμό σε όλα τα πανεπιστήμια-εταίρους, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού -με γνώμονα τις προκλήσεις- και διεθνώς ανταγωνιστικού χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας που βασίζεται σε μια διακρατική πανεπιστημιούπολη.

Βασιζόμενοι στα επιτεύγματα της τριετίας που μόλις πέρασε όπως τα Minor courses σε προπτυχιακό επίπεδο, το  Joint Master ProgramMarine Biotechnology, το οποίο θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2022, τους μαθητικούς διαγωνισμούς, τα  workshops, την κινητικότητα διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού (job shadowing/ researcher mobility) και την ψηφιοποίηση, το EU-CONEXUS Plus, συνεχίζει να αναπτύσσει περαιτέρω τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στην κοινή αποστολή της Συμμαχίας.

Στο πλαίσιο του European Education Area (EEA), του European Research Area (ERA) και του European Higher Education Area (EHEA), το EU-CONEXUS Plus θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μοντέλο και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για ένα Ευρωπαϊκό Πτυχίο, για τα κοινά προγράμματα σπουδών και Διά Βίου Μάθησης (Life Long LearningLLL), για το Erasmus Without Papers, για το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (Digital Education Action Plan), υιοθετώντας παράλληλα πολιτικές για τη δημιουργία νομικού πλαισίου.

Οι γενικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες του EU-CONEXUS Plus, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την προώθηση της βιωσιμότητας, η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές που σχετίζονται με την αναγνώριση διεθνών δραστηριοτήτων όπως η διδακτική συνεργασία, oι πολιτικές ένταξης και η πολιτική ισότητας των φύλων.

Προτεραιότητα του EU-CONEXUS Plus είναι να έχει ευρύ αντίκτυπο σε όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και να ενισχύσει σημαντικά την πληρότητα της θεσμικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που θα επιτρέψει την παροχή μιας πλήρους πανεπιστημιακής υπηρεσίας, καλύπτοντας την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία ισομερώς.

Λαμπρή προβλέπεται η χάραξη πορείας για την επόμενη τετραετία μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο EU-CONEXUS Plus , προσφέροντας προτεραιότητα στους φοιτητές και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους,  οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς παράγοντες αλλαγής για την Έξυπνη Αστική Παράκτια Βιωσιμότητα στην Ευρώπη.

Οι δράσεις, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν είναι η ανάπτυξη κοινών διεθνών προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών/ διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, η περαιτέρω ανάπτυξη των τεσσάρων κοινών ερευνητικών ινστιτούτων (Joint Research Institutes- JRIs) που έχουν ήδη ιδρυθεί με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και την προώθηση της πολιτικής πρόσβασης σε κοινές ερευνητικές υποδομές (Joint Research Infrastructures). Επίσης, η δράση ‘Research back to Education’ που στόχο έχει να συνδέσει τα ερευνητικά αποτελέσματα και την καινοτομία με την εκπαίδευση και η δράση EU-CONEXUS Teaching Academy που στόχο θα έχει την προώθηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, της οικονομίας και της βιομηχανίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν επιστημονικά συνέδρια, φεστιβάλ, θα αναπτυχθεί  δίκτυο έρευνας και κινητικότητας, θα γίνει ανάπτυξη του κέντρου σταδιοδρομίας και  της πράσινης Πανεπιστημιούπολης, και θα υλοποιηθεί Μεταφορά Γνώσεων και Τεχνολογιών (Transfer of Knowledge and Technologies).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του 2022 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4702