Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές

Ημερομηνία: 
Τρίτη 05 Σεπ 2017

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

            Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ2993 τ.Β΄/31.08.2017) οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

            Οι δικαιούχοι του επιδόματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση:140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ2993 τ.Β΄/31.08.2017)

 

                                                            Από τη Διεύθυνση Σπουδών &

Φοιτητικής Μέριμνας

Συνημμένα: