ΔΠΜΣ με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 09 Ιουν 2020
Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  από 5 Ιουνίου ως 5 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. dpms_dairy@aua.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά η κατάθεση των επικυρωμένων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή πρέπει να γίνει την ημέρα της συνέντευξης.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση, κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. θετικών επιστημών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. – εφόσον επιλεγούν - υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πριν την εισαγωγή τους, προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δύο (2) εξάμηνα.
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Μέρος των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) στην  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Αν. Καθηγητή κ. Θεόφιλο Μασούρα (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4675, e-mail: theomas@aua.gr), στη Γραμματεία  του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855  Αθήνα,  τηλ. 210 5294653, e-mail: dpms_dairy@aua.gr. και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ http://fst.aua.gr/el/node/278 Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής.