Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 15 Μαρ 2024

Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης

του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

 

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 έως 117 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει (Α' 141).
  2. Την υπ΄ αριθ. 85595/Ζ1/24.05.2018 Υπουργική απόφαση με θέμα Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Β' 2102).
  3. Την αριθ. πρωτ. 2860/20.3.2020 (ΑΔΑ:ΩΧ8Τ46Ψ8Ζ6-Σ79) Πρυτανική Πράξη με θέμα Ορισμός Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α..
  4. Την αριθ. 2568/12.4.2023 (ορθή επανάληψη 20.4.2023-ΑΔΑ:9Ι9846Ψ8Ζ6-ΛΙΡ) απόφαση της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. με θέμα Ορισμός μελών Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
  5. Την αριθ. 10540/23.12.2022 (ΑΔΑ: 97ΓΘ46Ψ8Ζ6-26Υ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, περί εκλογής Πρύτανη και ορισμού Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία έως 31.08.2026 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1217).
  6. Το γεγονός ότι η θητεία της Διευθύντριας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α. λήγει 19 Μαρτίου 2024.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

  1. Προκηρύσσεται δημόσια πρόσκληση προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α., με τριετή θητεία, παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.
  2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α., οι οποίες/οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος έως 22 Μαρτίου 2024  και ώρα 13:00.

Η αίτηση συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

  1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dioikitikimerimna@aua.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του/της υποψηφίου/ας και να φέρει την ψηφιακή ή φυσική υπογραφή του/της.
  2. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.,  προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για την επιλογή του Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εισηγείται προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης.

Ως Διευθυντής Επιμόρφωσης δύναται να ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Γ.Π.Α. με εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο Διευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην υλοποίηση της πολιτικής του Κέντρου ως προς τη διά βίου μάθηση,

β) εποπτεύει και συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων του, παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διά βίου μάθηση, καθώς και τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

γ) επιμελείται της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει διά βίου μάθησης με βάση τη θεωρία και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,

δ) παρακολουθεί και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως προς την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης,

ε) συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων και τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους αυτών για κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω του του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

στ) παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης και του πολυετούς αναπτυξιακού προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ζ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του Μητρώου Εκπαιδευτών και του Μητρώου Εκπαιδευομένων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

η) εισηγείται στα όργανα διοίκησης για θέματα που αφορούν στις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος, καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος «Δι@ύγεια».