Διατμηματικό Π.Μ.Σ. "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη"

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 13 Σεπ 2018

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη" , να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και προσφέρει βασικές γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας, αλλά και γνώσεις σε θέματα διαχείρισης του πρωτογενή τομέα (Ζωική Παραγωγή και Υδατοκαλλιέργειες, Φυτική Παραγωγή). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και τη διαχείριση της Καινοτομίας. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, ικανών να χειριστούν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών κυρίως, αλλά και στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην  «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία (3) εξάμηνα και για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης μέχρι έξι (6) εξάμηνα και απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Μέρος της διδασκαλίας, η οποία δεν υπερβαίνει το 35% του συνολικά παρεχόμενου διδακτικού έργου, γίνεται εξ αποστάσεως. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Προγράμματος από τους φοιτητές εκείνους που διαμένουν ή και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην επαρχία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr ή στο 210 529 4770.

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και πληροφορίες για το Πρόγραμμα.