Απόφαση Συγκλήτου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία του εαρινού εξαμήνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12 Μαρ 2021

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία: 581/09.03.2021)  αποφάσισε ομόφωνα, ότι διατηρείται σε ισχύ προγενέστερη απόφασή της (Συνεδρία: 575/29.09.2020) και καλεί  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιληφθεί των ακολούθων:

(α)       να δοθεί η δυνατότητα να διεξαχθούν δια ζώσης, η πρακτική εξάσκηση και οι εργαστηριακές ασκήσεις, τόσο για τους μεταπτυχιακούς, όσο και για τους προπτυχιακούς φοιτητές του 5ου  εξαμήνου και άνω, οι οποίοι οφείλουν  λίγα μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν και εξασφαλιστούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υλοποιηθεί  η πρακτική εξάσκηση με την βοήθεια ψηφιακών μέσων εξ αποστάσεως, όπου αυτό είναι εφικτό.

(β)       να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

           

Διευκρινίζεται ότι η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία: 575/29.09.2020) είχε αποφασίσει, όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 τα ακόλουθα:

1. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η ποιότητα της δια ζώσης εκπαίδευσης ως βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η άμεση αλληλεπίδραση φοιτητών και διδασκόντων δεν μπορούν να υποκατασταθούν σε καμία περίπτωση από μεθόδους τηλεκπαίδευσης. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στην περίπτωση των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών που υποστηρίζουν τα Τμήματα του Ιδρύματος.  Δεδομένων των συνθηκών και με πλήρη επίγνωση της ανωτερότητας της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία έναντι της τηλεκπαίδευσης, αποτελεί βασική επιδίωξη του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών η εκπαίδευση να γίνει σε μια κατά το δυνατόν ζωντανή σχολή με τους φοιτητές να επιστρέφουν έχοντας πάντα ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία της υγείας όλων των μελών της κοινότητας του.

2. Ταυτόχρονα, η Σύγκλητος αντιλαμβάνεται πλήρως τα προβλήματα και τους περιορισμούς οι οποίοι έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και την αυταπόδεικτη ανάγκη προστασίας της δημόσια υγείας και ειδικότερα της υγείας όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

3. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση (υλικοτεχνικές υποδομές, διαθέσιμο προσωπικό κ.α.), η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. γνωρίζοντας το δύσκολο έργο στο οποίο καλείται να ανταπεξέλθει και με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργιά του Πανεπιστημίου ζητά από το Υπουργείο να επανεξετάσει την  ΚΥΑ. Σε κάθε περίπτωση το ΓΠΑ φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας που υπαγορεύθηκαν από το Υπουργείο και όχι για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

4. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. εγκρίνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Τμήματος και τις διαθέσιμες υποδομές  και επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

-Βασική αρχή αποτελεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα με τον τρόπο διεξαγωγής της. Αποτελεί υποχρέωση όλων των διδασκόντων να οργανώσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους έτσι ώστε κανείς φοιτητής ή φοιτήτρια να μην αποκλειστούν για τεχνικούς ή άλλους λόγους (π.χ. αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες). Επομένως θα πρέπει να εξαντληθούν τα όρια ευελιξίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με ευθύνη του κάθε διδάσκοντα προσωπικά.

-Όσον αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις πάγκου ή πεδίου, αυτές θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δια ζώσης, ωστόσο το περιεχόμενο των ασκήσεων θα είναι διαθέσιμο δικτυακά για όσους φοιτητές δεν μπορούν να συμμετέχουν αιτιολογημένα με φυσική παρουσία.

-Συστήνεται επίσης η δια ζώσης ενισχυτική διδασκαλία, όπου απαιτείται, θεωρητικών μαθημάτων ή/και φροντιστηρίων.

-Η διοίκηση του Ιδρύματος θα εξασφαλίσει τις συνθήκες ασφαλούς πραγματοποίησης της δια ζώσης διδασκαλίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

5. Τέλος η Σύγκλητος του Γ.Π.Α, επισημαίνει ακόμα την αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας για την αύξηση της χρηματοδότησης όλων των Πανεπιστημίων τόσο  για την κάλυψη των πάγιων αναγκών όσο και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών οι οποίες προέκυψαν από την πανδημία. Ειδικότερα, απαιτούμε τη σημαντική αύξηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων (διδασκόντων, διοικητικών και προσωπικού καθαριότητας), την αύξηση της χρηματοδότησης της φοιτητικής μέριμνας (ιδιαίτερα της στέγασης και της σίτισης), την στήριξη των φοιτητών ως προς τον εξοπλισμό μέσων τηλεκπαίδευσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο  και την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης για τη κατασκευή νέων αμφιθέατρων και εκπαιδευτικών υποδομών.

Συνημμένα: