Η Θαλάσσια Βιοτεχνολογία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25 Ιαν 2024

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS, δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να υποβάλλουν αίτηση για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Μundus, με τίτλο: Θαλάσσια Βιοτεχνολογία (Marine Biotechnology), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και τεχνογνωσία σε ειδικούς τομείς όπως: τα Καινοτόμα Βιοπροϊόντα για το Μέλλον (Innovative Bioproducts for Future), η Μπλε Βιομάζα (Blue Biomass), τα Θαλάσσια Βιοδιυλιστήρια (Marine Biorefinery) και η Βιοτεχνολογία Υδατοκαλλιεργειών (Aquaculture Biotechnology). Οι παραπάνω τομείς άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας και η ενσωμάτωσή τους στο εν λόγω Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,  έχει ως στόχο την εξειδικευμένη γνώση και έρευνα.  

Οι συμμετέχοντες  μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά το πέρας των σπουδών τους θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε παγκόσμιες προκλήσεις και να αναπτύξουν επαγγελματικές ικανότητες, μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης. Επίσης, η ανάπτυξη διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και ικανοτήτων θα τους εξασφαλίσει την ευελιξία και τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Με τη δομή αυτή και ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες του τομέα της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στοχεύει στην ανάδειξη της συνεργασίας και της συνέργειας μεταξύ των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, της βιομηχανίας και των ερευνητικών ινστιτούτων.

Τα έξι (6) ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό είναι το Πανεπιστήμιο La Rochelle της Γαλλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών της Ελλάδας, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Valencia της Ισπανίας, το Πανεπιστήμιο της Klaipeda  της Λιθουανίας, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και το Πανεπιστήμιο του Zadar της Κροατίας. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη με 120 πιστωτικές μονάδες  και τα μαθήματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Επιπλέον, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει διαφορετικά πιθανά προγράμματα κινητικότητας, προσφέροντας στους φοιτητές διεθνή ανταλλαγή εμπειριών, απόκτηση διαπολιτισμικής εμπειρίας και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στον ακόλουθο σύνδεσμο Joint Master Programme in Marine Biotechnology και να επικοινωνήσουν με την κυρία Maria Melania Díaz Gonzalez EU-CONEXUS Master Officer (admission.mb@eu-conexus.eu).

Συνημμένα: