Μετάβαση του Γ.Π.Α. στην Ψηφιακή Εποχή

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01 Ιουλ 2015

Παρουσίαση των έργων Ψηφιακής Σύγκλισης «Οργάνωση και Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου στο ΓΠΑ.» & «Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΔΙΣΗΣ) του Γ.Π.Α.»