Ημερίδα Έργου: «SALSA – Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security» Horizon 2020

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 09 Μάιος 2018

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – μέσω των Εργαστηρίων Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Πληροφορικής – συμμετέχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: «SALSA – Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security», Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020, με 12 Ευρωπαϊκές και 5 Αφρικανικές χώρες (http://www.salsa.uevora.pt/en/).

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εξετάζει τη συμβολή των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μικρών επιχειρήσεων τροφίμων, στη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια. Οι περιοχές μελέτης είναι συνολικά 30, μεταξύ των οποίων οι Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Λάρισας και Ημαθίας. Σε κάθε μία από αυτές έχουν επιλεγεί 4 προϊόντα κεντρικής σημασίας για την τοπική αγροτική οικονομία.

Με έμφαση πάντα στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσα από την προσέγγιση των αγροτοδιατροφικών συστημάτων, αποτυπώνονται οι ροές των προϊόντων αυτών και όλοι οι ‘παίκτες’ που συμμετέχουν στην αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας κάθε ενός προϊόντος, από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέχρι τον τελικό καταναλωτή, οι αγορές (τοπικές, εθνικές, εξαγωγικές) στις οποίες ενσωματώνονται, η λειτουργία των αγορών και η διαμόρφωση των τιμών, οι τυπικοί και άτυποι κανόνες, οι σχέσεις και τα δίκτυα που αναπτύσσονται μεταξύ των ‘παικτών’ του συστήματος, οι καινοτομίες που εφαρμόζονται, καθώς και οι πολιτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναβάθμιση του όλου συστήματος. Επίσης, εντοπίζονται και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με προβλήματα διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας και η συμβολή των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στον μετριασμό αυτών των προβλημάτων.

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 έως 15:30 σας καλούμε στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ όπου θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για το ανωτέρω ερευνητικό πρόγραμμα και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του.

Συνημμένα: