Ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28 Σεπ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Βιοτεχνολογίας για θητεία

από 1-12-2017 έως 30-11-2019

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις της παρ. 4, εδαφ.2 του άρθρου 23 του ν.4485/2017 και β) την αριθ. πρωτ.:144363/Ζ1/01.09.2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιοτεχνολογίας.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 17-10-2017, από τις 9:00 πμ. έως τις 12:00 μμ. και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, ορίζεται η ακριβώς επόμενη ημέρα Τετάρτη 18-10-2017 από τις 9:00 πμ. έως τις 12:00 μμ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη στην Αίθουσα Εκλογών του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος μέχρι τη Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00 μμ..

 

Προϋποθέσεις και κωλύματα εκλογιμότητας:

(αρ.23 του ν.4485/2017 - ΦΕΚ Α’ 114)

 

  1. Ως Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών.
  2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
  3. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
  4. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ