ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΝΤΑΞΗΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 25 Νοε 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΈΝΤΑΞΗΣ

Συνημμένα: