Πίνακας ανακηρηχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 10 Ιουν 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένα: