Ορισμός Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο του Ιδρύματος

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08 Ιουν 2021

Ορισμός Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο του Ιδρύματος