Ανακήρυξη υποψήφιων για τις θέσεις των εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11 Ιουλ 2019

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Γ.Π.Α.

 

                        Αθήνα 11 Ιουλίου 2019

 

 

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 6822/9-7-2019 απόφαση του Πρύτανη του Γ.Π.Α., για τη διεξαγωγή της εκλογής εκπροσώπου της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.  6186/21-6-2019 απόφαση του Πρύτανη του Γ.Π.Α.,  εξέτασε τις υποψηφιότητες με αριθμό Πρωτοκόλλου

  • 6706/5-7-2019 αίτηση υποψηφιότητας του συναδέλφου Αλεξόπουλου Γεώργιου   
  • 6707/5-7-2019 αίτηση υποψηφιότητας του συναδέλφου Νέλλα Ελευθέριου

 

Ανακηρύσσει

 

υποψήφιους για την εκλογή του στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. τους κάτωθι:

 

  1. Αλεξόπουλος Γεώργιος
  2. Νέλλας Ελευθέριος

 

 

 

 

 

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

 

         Αναγνωσταράς Εμμανουήλ

               Κεφαλογιάννη Ηώ

     Νικολοπούλου  Αιμιλία-Ελένη

                    Πρόεδρος   

                      Μέλος

                  Μέλος