ΑΝΑΚΗΡΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ) ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21 Νοε 2019

ΑΝΑΚΗΡΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ) ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνημμένα: