Διημερίδα για την παρουσίαση του έργου URBAN BIOROOF

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 17 Σεπ 2015 έως Παρασκευή 18 Σεπ 2015

Παρουσίαση των αποτελέσματων του ερευνητικού προγράμματος της ΓΓΕΤ με τίτλο

"Ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία για την επιλογή και σύσταση υποστρωμάτων και φυτικών συνθέσεων για φυτοδώματα"
(Cooperation for R&D on screening and formulation of substrates and plants for green roofs)