(Η2020) i2connect

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ;

Το σχέδιο i2connect αποσκοπεί στο να τροφοδοτήσει τις ικανότητες των συμβούλων οι οποίοι υποστηρίζουν τη διαδραστική καινοτομία έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ;

Αφορά σε μια διαδικασία κατά την οποία δρώντες (συμμετέχοντες) με συμπληρωματικές γνώσεις (πρακτικές, επιχειρηματικές, επιστημονικές, κ.λπ.) συνεργάζονται για να αναπτύξουν λύσεις σε ειδικά προβλήματα-προκλήσεις, έτοιμες για πρακτική εφαρμογή, και να τις διαδώσουν σε ένα ευρύ κοινό ενδιαφερόμενων. Η αλληλεπιδραστική καινοτομία συμπεριλαμβάνει όλη την υπάρχουσα γνώση που δεν είναι πάντα μόνο επιστημονική. Ενθαρρύνει τη συν-δημιουργία πρακτικής γνώσης και καινοτόμων πρακτικών.

 

Ποιοι είναι οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου i2connect;

1. Να ενδυναμώσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις στάσεις των συμβούλων για την υποστήριξη της διαδραστικής καινοτομίας, δια μέσου του εντοπισμού και της διάδοσης καλών πρακτικών, της ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων, της κατάρτισης και της οργάνωσης συναδελφικής μάθησης και δικτύωσης.

2. Να ενισχύσει και περιγράψει το ρόλο των συμβούλων στις διαδικασίες διαδραστικής καινοτομίας σε διάφορα επίπεδα: με καλύτερη κατανόηση του Συστήματος Γεωργικής και Δασοκομικής Γνώσης και Καινοτομίας (AFKIS) σε επίπεδο χώρας, με τον εντοπισμό παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, με τη δημιουργία ενός διευκολύνοντος (ευνοϊκού) περιβάλλοντος εντός των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με την καλύτερη διασύνδεση και ενσωμάτωση των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Σύστημα (AFKIS) και με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές.

3. Να δημιουργήσει ένα κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο και μια κουλτούρα δικτύωσης μεταξύ των συμβούλων που διευκολύνουν διαδικασίες διαδραστικής καινοτομίας.

* AFKIS: agriculture and forestry knowledge and innovation systems

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ;   Νοέμβριος 2019 – Οκτώβριος 2024

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥΣ;

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ;

 • 30 επικαιροποιημένες αναφορές του Συστήματος AFKIS (ανά χώρα)
 • Ευρετήριο οργανισμών-παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβούλων σε 30 χώρες
 • Ευρετήριο 300 πρακτικών περιπτώσεων
 • Ανάλυση 40 καινοτόμων περιπτώσεων ως καλών πρακτικών
 • Εργαλειοθήκη για συμβούλους, διευθύνοντες (managers), διδάσκοντες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
 • 5 εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών & μια δεξαμενή 50 εκπαιδευτών & 30 διευκολυντών (facilitators)
 • 40 καταρτίσεις & 600 εκπαιδευμένοι (στην υποστήριξη καινοτομιών) σύμβουλοι
 • 4 τάξεις αριστείας & 80 εκπαιδευμένοι διευθύνοντες (managers)
 • 3 θερινά σχολεία για φοιτητές, 80 εκπαιδευμένοι διδάσκοντες & εκπαιδευόμενοι
 • 8 εκπαιδευτικές επισκέψεις με συμμετοχή 80 συμβούλων
 • 13 πιλοτικά σχέδια για τον έλεγχο καλών πρακτικών υπό διαφορετικές συνθήκες
 • 4 περιφερειακά εργαστήρια καινοτομίας + 2 συνέδρια + ένα παν-ευρωπαϊκό δίκτυο συμβούλων

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Η βελτίωση της δικτύωσης και της συναδελφικής μάθησης μεταξύ των συμβούλων, η τόνωση του διαδραστικού ρόλου των συμβούλων στην ‘εξέλιξη’ της καινοτομίας και η παροχή μιας σειράς καλών πρακτικών για τους συμβούλους, άρα η οικοδόμηση ενός ισόρροπου και περιεκτικού πανευρωπαϊκού δικτύου συμβούλων.

2. Η αύξηση της επίδρασης των συμβούλων στην ενδυνάμωση της κυκλοφορίας γνώσεων μεταξύ επιστημονικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής για πιο παραγωγικές και αειφόρες γεωργικές πρακτικές και αγροτική ανάπτυξη.

3. Βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υλικών και ειδικών συστημάτων κατάρτισης των συμβούλων που θα βοηθήσουν στη μακροχρόνια διαφύλαξη της πρακτικής γνώσης.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ i2connect;

 • Μοιραστείτε τις επιτυχημένες εμπειρίες σας στην υποστήριξη διαδραστικών καινοτομιών
 • Πάρτε μέρος στις καταρτίσεις, τις επισκέψεις, τα πιλοτικά σχέδια και τις δράσεις δικτύωσης του i2connect
 • Ελάτε σε επαφή με τον εθνικό κόμβο του i2connect
 • Ακολουθείστε τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media) του σχεδίου.