Έργο ΧM ΕΟΧ - ΓΠΑ στις ΑΠΕ

 

«Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιεί το έργο με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». Το έργο αυτό υποβλήθηκε ως πρόταση για χρηματοδότηση, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) –ως Διαχειριστή του Προγράμματος- και μετά από κρίση επιλέχθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ / GR03 (http://eeagrants.org/, www.eeagrants.gr, www.eeares.cres.gr) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδάκη και την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας ΓΠΑ. Ημερομηνία έναρξης του έργου 1 Οκτωβρίου του 2015 και λήξης 30 Απριλίου του 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 831.138,90 ΕΥΡΩ.

Τα υποέργα που εντάχθηκαν στην Πράξη και υλοποιούνται είναι τα εξής:

 • Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στο δώμα της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ για φωτισμό του κτιρίου και των γύρω χώρων.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα βιομάζας (σύμπηκτα ξύλου) για τη θέρμανση του κτιρίου της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ μέγιστης δυναμικότητας 30 kW.
 • Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση α) Αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 5 kWp  σε ειδικό στέγαστρο και β) 12 πυλώνων με λαμπτήρες LED για το φωτισμό των γηπέδων τένις, μπάσκετ και βόλεϊ του ΓΠΑ.
 • Υποέργο 4: Προμήθεια και εγκατάσταση: α) ηλεκτρικών οχημάτων (ηλεκτρικού λεωφορείου και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων) και β) σύστημα (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία (φόρτιση) των οχημάτων με χρήση φωτοβολταϊκών στο ΓΠΑ.
 • Υπoέργο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΥΠ1, ΥΠ3, ΥΠ4 της Πράξης.
 • Υποέργο 6: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την επιστημονική παρακολούθηση, την εκπαίδευση, τη διάχυση και την ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης.
 • Υποέργο 7: Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού γιο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ΥΠ2 της Πράξης.
 • Υποέργο 8: Ανάπτυξη διμερών σχέσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Δότριες Χώρες σε θέματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 14/GR03.

Τα κτίρια και οι χώροι που έχουν επιλεγεί (βιβλιοθήκη, αθλητικές εγκαταστάσεις) δέχονται καθημερινά επισκέψεις εκατοντάδων επισκεπτών και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με πολλούς τρόπους (λεωφορείο, αυτοκίνητα, Μετρό, κλπ).

Οι παρεμβάσεις:

 • εξυπηρετούν τις ανάγκες φωτισμού με την εγκατάσταση σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον φωτιστικών σωμάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις,
 • διευκολύνουν την πρόσβαση στο ΓΠΑ με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων τα οποία θα μεταφέρουν φοιτητές / εργαζόμενους / επισκέπτες από τον πλησιέστερο σταθμό του μετρό προς το ΓΠΑ,
 • μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και κατά συνέπεια μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 110 kWp,  και λέβητα βιομάζας μέγιστης δυναμικότητας 30 kW,
 • λειτουργούν ως επιδεικτικά έργα και για άλλα παρόμοια έργα για το ΓΠΑ αλλά και για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα εντός και εκτός Αττικής. 

Τα εκτιμώμενα οφέλη από την παρούσα πράξη είναι τα παρακάτω:

 • Μείωση του κόστους ενέργειας στο ΓΠΑ και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων από τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.
 • Μείωση εκπομπών CO2 και άλλων αερίων ρύπων.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Αναβάθμιση εκπαιδευτικών και ερευνητικών οικονομικών δραστηριοτήτων: επιδεκτικές παρεμβάσεις ΑΠΕ προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες των ιδρυμάτων, αναβαθμίζοντας έτσι την οικονομία των δραστηριοτήτων αυτών. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας, της βιομάζας κ.λπ. λειτουργεί επιδεικτικά ως καλή πρακτική στην πανεπιστημιακή τοπική κοινωνία, καταδεικνύοντας κατευθύνσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας (νέες ειδικότητες, μορφές απασχόλησης, νέες καλλιέργειες κ.λπ.).
 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας και θέσεων εργασίας: Ο αειφόρος και επιδεικτικός χαρακτήρας επεμβάσεων ΑΠΕ μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας καθώς δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη «ενεργειακής αειφορίας»: δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για συμμετοχή σε ένα καινοτόμο μοντέλο «Αειφόρου Κοινότητας», το οποίο πέραν των ενεργειακών χαρακτηριστικών περιλαμβάνει ευκαιρίες πολιτισμικής ανάπτυξης, ισότητα των φύλων, φιλικές γειτονιές και ιδιαίτερη ταυτότητα.