Συνάντηση του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Σύλλογο Αποφοίτων

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03 Μάιος 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5076423, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας έργου και του Επιστημονικού Υπεύθυνου, Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Δέρκα Νικόλαου με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Α.Γ.Π.Α.), κ. Ταταρίδα Αλέξανδρο, στις 13 Απριλίου του 2022.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εν συντομία οι υπηρεσίες και δράσεις του έργου. Τονίστηκε ότι η κύρια αποστολή του είναι η υποστήριξη της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση ή/και την εκπαιδευτική ή ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Ένας από τους κύριους στόχους του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσω της ιχνηλάτησης των αποφοίτων για την πορεία τους στην αγορά εργασίας   προκειμένου να γίνει η συγγραφή μελετών απορρόφησής τους, , καθώς επίσης και η διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων και η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σπουδών.

Στην συνέχεια, ο κ. Ταταρίδας εκ μέρους του Σ.Α.Γ.Π.Α., τόνισε την ανάγκη της διασύνδεσης των αποφοίτων μέσω της δημιουργίας ενός Πανελλαδικού δικτύου που σκοπό θα έχει την υποστήριξη των τελειόφοιτων φοιτητών, αλλά και των παλαιότερων και νέων αποφοίτων του Γ.Π.Α. στην ανεύρεση εργασίας. Στόχος του Συλλόγου παραμένει η ενίσχυση και θωράκιση του πτυχίου του Γεωπόνου για την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των αποφοίτων στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σε αυτή την προσπάθεια ο Σύλλογος θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή και συνεργασία όλων, ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα των αποφοίτων και να μειωθεί το ποσοστό ετεροαπασχόλησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η από κοινού προσπάθεια του Σ.Α.Γ.Π.Α. με το Γραφείο Διασύνδεσης για την διενέργεια δράσεων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης των τελειόφοιτων φοιτητών και των αποφοίτων το επόμενο διάστημα.

Συνημμένα: