Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 18 Μάιος 2020

Οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 «Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών-Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» αποφάσισαν τα κατωτέρω:

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Γ.Π.Α. θα λειτουργούν με την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων ανερχόμενη στο 70%,με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οι υπάλληλοι θα παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία τρεις (3) φορές την εβδομάδα και τις λοιπές ημέρες θα πραγματοποιούν την εργασία τους με τηλεργασία υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου τους.

Δεν υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια που έχει θεσπιστεί λόγω κορωνοϊού οι οποίες είναι ακόμη σε ισχύ.

Βάσει των ανωτέρω οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων θα προγραμματίζουν σε εβδομαδιαία βάση την εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων που θα αποστέλλουν  στη Διεύθυνση Διοικητικού.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι να αναμορφώσουν τον προγραμματισμό για την τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εκ της Πρυτανείας