Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 23 Δεκ 2019

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 2020, «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πληροφορίες για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο (βλ. παρακάτω), ενώ σχετική ανακοίνωση για τους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξ. θα εκδοθεί την άνοιξη του 2020.