Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 23 Ιαν 2019

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους.
Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα συνεχίσει να γίνεται με τα ίδια αυστηρά αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια