Πραγματοποίηση του Kick-off Meeting του EU-CONEXUS Plus στο Παρίσι

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30 Νοε 2022

Πραγματοποίηση του Kick-off Meeting του EU-CONEXUS Plus στο Παρίσι- Ένα σημαντικό επίτευγμα προόδου προς την υλοποίηση του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

 

Στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε το Kick-off meeting του EU-CONEXUS Plus στο Παρίσι, με παρόντες όλους τους Πρυτάνεις και των 9 Πανεπιστημίων, του  EU-CONEXUS – του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης.  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Επικεφαλής των πακέτων εργασίας, των εμπλεκόμενων φορέων που θα συνεργαστούν με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το EU-CONEXUS για τα επόμενα τέσσερα έτη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις δράσεις που προβλέπονται τα επόμενα χρόνια, να σκεφτούν συνέργειες και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.

Το EU-CONEXUS Plus με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο, Καθηγητή, δημιουργεί μία συμμαχία εννέα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που μοιράζονται το ίδιο όραμα όλα τα συμμετέχοντα πανεπιστημιακά ιδρύματα :

Agricultural University of Athens (Ελλάδα) – AUA, La Rochelle Université (Γαλλία) – LRUniv, Πανεπιστήμιο Zadar (Κροατία) – UNIZD, La Universidad Católica de Valencia (Ισπανία) – UCV, Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία) – UTCB, Πανεπιστήμιο Klaipeda (Λιθουανία) – KU, Frederick University (Κύπρος) – FredU, Rostock University (Γερμανία) – UROS, South East Technological University (Ιρλανδία) – SETU.

Το EU-CONEXUS Plus στοχεύει στον θεσμικό μετασχηματισμό σε όλα τα πανεπιστήμια-εταίρους, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες με γνώμονα πάντα τις προκλήσεις για την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού και διεθνώς ανταγωνιστικού χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας που βασίζεται σε μια διακρατική πανεπιστημιούπολη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών όπως τα Minor courses σε προπτυχιακό επίπεδο, το  Joint Master Program «Marine Biotechnology», το οποίο έχει ήδη αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2022, τους μαθητικούς διαγωνισμούς, τα  workshops, την κινητικότητα διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού (job shadowing/ researcher mobility) και την ψηφιοποίηση, το EU-CONEXUS Plus, συνεχίζει να αναπτύσσει περαιτέρω τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στην κοινή αποστολή της Συμμαχίας.

Στο πλαίσιο του European Education Area (EEA), του European Research Area (ERA) και του European Higher Education Area (EHEA), το EU-CONEXUS Plus θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μοντέλο και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για ένα Ευρωπαϊκό Πτυχίο, για τα κοινά προγράμματα σπουδών και Διά Βίου Μάθησης (Life Long Learning – LLL), για το Erasmus Without Papers, για το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (Digital Education Action Plan), υιοθετώντας παράλληλα πολιτικές για τη δημιουργία νομικού πλαισίου.

Οι γενικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες του EU-CONEXUS Plus, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την προώθηση της βιωσιμότητας, η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές που σχετίζονται με την αναγνώριση διεθνών δραστηριοτήτων όπως η διδακτική συνεργασία, οι πολιτικές ένταξης και η πολιτική ισότητας των φύλων.

Προτεραιότητα του EU-CONEXUS Plus είναι να έχει έναν ευρύτερο αντίκτυπο σε όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και να ενισχύσει σημαντικά την πληρότητα της θεσμικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που θα επιτρέψει την παροχή μιας πλήρους πανεπιστημιακής υπηρεσίας, καλύπτοντας την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία ισομερώς.

Λαμπρή προβλέπεται η χάραξη πορείας για την επόμενη τετραετία μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο EU-CONEXUS Plus , δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους,  οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς παράγοντες αλλαγής για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης στον ευρωπαϊκό χώρο.

Οι δράσεις, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν είναι η ανάπτυξη κοινών διεθνών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, η περαιτέρω ανάπτυξη των τεσσάρων κοινών ερευνητικών ινστιτούτων (Joint Research Institutes- JRIs) που έχουν ήδη ιδρυθεί με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και την προώθηση της πολιτικής πρόσβασης σε κοινές ερευνητικές υποδομές (Joint Research Infrastructures). Εξίσου σημαντική είναι και η δράση «Research Back to Education» που στόχο έχει να συνδέσει τα ερευνητικά αποτελέσματα και την καινοτομία με την εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, η δράση EU-CONEXUS Teaching Academy θα έχει ως στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, ευθυγραμμισμένης με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, της οικονομίας και της βιομηχανίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν επιστημονικά συνέδρια και φεστιβάλ, θα αναπτυχθεί  δίκτυο έρευνας και κινητικότητας, θα γίνει ανάπτυξη του κέντρου σταδιοδρομίας και  της πράσινης Πανεπιστημιούπολης, και θα υλοποιηθεί Μεταφορά Γνώσεων και Τεχνολογιών (Transfer of Knowledge and Technologies).

Ελπίδα όλων των συμμετεχόντων είναι η Ακαδημαϊκή Κοινότητα να λάβει μέρος στις εν λόγω δράσεις και να αποκτήσει όχι απλά μία διεθνή εμπειρία αλλά τη διεθνή συνεργασία σε όλους τους τομείς μέσω της οικογένειας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU- CONEXUS.

Συνημμένα: