ΠΜΣ τμήματος ΑΦΠ&Μ - Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09 Σεπ 2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική" 

του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις ακόλουθες τρείς κατευθύνσεις:

  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Γασπαράτος, Αν. Καθηγητής τηλ. 2105294095, email: gasparatos@aua.gr)

  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων.

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν. Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)

  • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση.

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Καλύβας, Καθηγητής τηλ. 2105294091, email: kalivas@aua.gr)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, καθώς και πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Γεωγραφίας ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.