ΠΜΣ με τίτλο «Βιολογία Συστημάτων»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11 Ιουν 2020


Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν τις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως τις 24-07-2020.  
	Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατόπιν αξιολόγησης πτυχιούχοι ΑΕΙ Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
       Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιολογία Συστημάτων» και έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).
       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο (email: phat@aua.gr) και στον διδάκτορα κ. Αναστάσιο Αλατζά (email: aalatzas@aua.gr)  (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ: 210 5294321, 210 529 4329, 210 529 4324). 
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ Βιολογίας Συστημάτων: http://systems.aua.gr