Ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ομάδας εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 25 Οκτ 2022

Ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ομάδας εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαος Δέρκας, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, ορίστηκε Πρόεδρος ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντικείμενο την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ).

Ο Αντιπρύτανης κ. Νικόλαος Δέρκας έχει εκπονήσει, μαζί με τον κ. Δημήτριο Σκούρα, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Δημήτριο Ψαλτόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετική μελέτη, στην οποία προτείνουν λύσεις σε θεσμικό επίπεδο για το ζήτημα αυτό («Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των συλλογικών δικτύων άρδευσης στην Ελλάδα», διαΝΕΟσις, 06.2021).

Όπως δήλωσε ο κ. Δέρκας, στόχος της ομάδας εργασίας είναι η δημιουργία βιώσιμων δημόσιων οργανισμών διαχείρισης του αγροτικού νερού και η στελέχωσή τους με κατάλληλους επιστήμονες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση των έργων και η άρδευση με επιστημονική καθοδήγηση και έλεγχο.

Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου κρίνεται απολύτως απαραίτητη, λαμβανομένης υπόψη της κακής λειτουργικής κατάστασης της πλειοψηφίας των έργων, της ελλιπούς στελέχωσης των οργανισμών διαχείρισης, των υψηλών χρεών πολλών ΟΕΒ αλλά και του αυξημένου κόστους ενέργειας.