Λειτουργία Θεσμού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 05 Οκτ 2022

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΓΠΑ,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι συστάθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΓΠΑ και βρίσκεται σε ισχύ ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για το ΓΠΑ.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων (π.χ. νομιμότητα επεξεργασίας, προϋποθέσεις συγκατάθεσης, ευαίσθητα δεδομένα – ειδικές κατηγορίες, υποχρέωση γνωστοποίησης κλπ.), όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019).

Ο DPO παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και είναι υπεύθυνος για την σχετική ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων, την παροχή συμβουλών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, ως «σημείο επαφής» στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον DPO  για κάθε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επικοινωνία με τον DPO γίνεται μόνο μέσω του email dpo@aua.gr, στο οποίο μπορείτε να απευθύνετε κάθε είδους αίτημα που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο DPO δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων του.