Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24 Ιουλ 2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας  εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής