Πρυτανικές Εκλογές: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18 Μάιος 2018

“Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών”

Συνημμένα: