ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΖΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 20 Οκτ 2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΖΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

Συνημμένα: