ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 27 Ιουλ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνημμένα: