ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Ε.Ε. ΕΤΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11 Σεπ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Ε.Ε. ΕΤΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Συνημμένα: