ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2020-2021

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24 Ιουν 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (ΚΥΑ 115744/Ζ1/04.09.2020, άρθρο 9, παρ.1, ΦΕΚ Β΄ 3207, 04.09.2020), η διεξαγωγή τελετών Καθομολογήσεων δε θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

 

Η  εξ αποστάσεως Καθομολόγηση των Διπλωματούχων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ που ολοκλήρωσαν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, ως απόφοιτοι, έως και 19 Απριλίου 2021, θα πραγματοποιηθούν την  ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Οι απόφοιτοι, για να λάβουν μέρος στην Καθομολόγηση, θα πρέπει:

να υποβάλλουν την συνημμένη, έντυπη, Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ. άρθρο 8 Ν.1599/1986), με τα εξής στοιχεία:

- ΠΡΟΣ (1): " Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών”

- όλα τα αναλυτικά στοιχεία των πινάκων της Υ.Δ.

- δηλώνω ότι: "Επιθυμώ να συμμετέχω στην προσεχή, εξ αποστάσεως, Καθομολόγηση του Τμήματός μου" ,

να συμπληρώσουν, τα παραπάνω στοιχεία, και με σκαναρισμένη υπογραφή (scanning) σε μορφή pdf, να την προωθήσουν, μέχρι και την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, στο email: public.relations@aua.gr.

 

Περιγραφές μεθόδων εξ αποστάσεως

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 24.06.2021 (ώρα 14:00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:B3IHE0l9E4OmmWw1OQ3tjNVjqe4SkWI6fc_J5ozkDk01@thread.tacv2/1623838474241?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%22cdb69608-fc17-4001-b5c9-e3d98c58e196%22%7D

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡΩΝ 24.06.2021 (ώρα 14:30)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:_0cMRob3Y4J7GDEqYjTqZlKF2x4wS1epqBTJpkNPBz41@thread.tacv2/1623838579645?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%22cdb69608-fc17-4001-b5c9-e3d98c58e196%22%7D

Την ημέρα της Καθομολόγησης οι Απόφοιτοι πρέπει να συνδεθούν στον υπερσύνδεσμο του Τμήματός τους, δέκα(10) λεπτά νωρίτερα, και να έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες σύνδεσης (κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία και σταθερό δίκτυο).