Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις ιχθυοτροφές για τσιπούρα και λαβράκι

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 29 Σεπ 2015

Παρουσίαση των αποτελέσματων του ερευνητικού προγράμματος της ΓΓΕΤ με τίτλο
"Αντικατάσταση ιχθυελαίου στις ιχθυοτροφές για τσιπούρα και λαβράκι με εναλλακτικές πηγές λίπους"
"Fish oil replacement in aquafeeds for seabream and seabass with alternatives lipid sources"