ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24 Ιουν 2021

Η διεξαγωγή των τελετών ορκωμοσίας των προπτυχιακών αποφοίτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως. Την ημέρα της καθομολόγησης οι απόφοιτοι πρέπει να συνδεθούν στον υπερσύνδεσμο του Τμήματός τους δέκα(10) λεπτά νωρίτερα και να έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες σύνδεσης (κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία και σταθερό δίκτυο). Για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην εξ αποστάσεως Τελετή Καθομολόγησης μπορούν να αναζητήσουν τον Αριθμό Μητρώου τους κάνοντας εισαγωγή στη Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών (http://estudent.aua.gr) στην αρχική σελίδα με τις Ανακοινώσεις.

Οι εξ αποστάσεως τελετές Καθομολόγησης των πτυχιούχων θα πραγματοποιηθούν ως εξής:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ